Projekat “Jačanje kapaciteta institucija za zaštitu i spašavanje (COPRIS)” -Capacity Of Protection and Rescue Institutions Strengthened (COPRlS), je rezultat zajedničkog rada i partnerstva gradova Tuzla (Bosna i Hercegovina) i Sremska Mitrovica (Srbija).

Projekat se implementira kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, u okviru finansijskog Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II). Telo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Projekat CoPRIS traje od 01. aprila 2021. godine do 31. marta 2023. godine

Projekat CoPRlS ima za cilj pružiti pomoć, podršku i informacije svim stanovnicima šire regije, ne samo Tuzle i Sremske Mitrovice, promovišući jednake mogućnosti i prava za sve, što je u potpunosti u skladu sa opštim ciljem Programa prekogranične saradnje Srbija–Bosna i Hercegovina (IPA II) Evropske unije, a to je “pospješiti socio-ekonomski razvoj u prekograničnom području između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, provedbom ciljanih i konkretnih akcija, bazirano na komparativnim prednostima programskog područja i zajedničkom i učinkovitom korištenju resursa”.

 

Opšti cilj

Smanjiti ranjivost i povećati otpornost na prirodne i ljudski izazvane katastrofe u prekograničnom području Tuzle i Sremske Mitrovice.

Specifični ciljevi projekta

 • Poboljšati kapacitete civilne zaštite za prevenciju i reagiranje u izvanrednim situacijama u prekograničnom području
 • Značajno povećati spremnost i odgovor na prirodne katastrofe i katastrofe izazvane čovjekom, poštujući najbolje prakse Europske unije u prevenciji i reagiranju svih organizacija / institucija u sastavu zaštite i spašavanja u prekograničnom području
 • Povećati vidljivost vrijednosti ranjivosti i otpornosti koristeći EU i ECHO Smjernice za komunikaciju i vidljivost

Ciljne grupe projekta

 • Minimalno 350 institucionalnih predstavnika iz sektora zaštite i spašavanja iz Sremske Mitrovice i Tuzle, od čega najmanje 40% jednog spola, i najmanje 5% iz organizacija koje rade sa socijalno marginaliziranim stanovništvom
 • 32 institucije iz sektora zaštite i spašavanja iz Tuzle i Sremske Mitrovice
 • 000 građana uključenih u aktivnosti, najmanje 40% ženskih i najmanje 50 romskih manjina ili osoba sa invaliditetom

Rezultati

 1. Uspostavljena djelotvorna i efikasna upravljačka struktura koja uključuje praćenje i internu evaluaciju na temelju tehnika upravljanja projektnim ciklusom (PCM) i najboljih praksi
 2. Formiran tim za upravljanje projektom, funkcionalan i obučen za upravljanje projektima
 3. Uspostavljen i opremljen prekogranični multidisciplinarni mobilni tim za pripravnost i odgovor na prirodne katastrofe i katastrofe izazvane čovjekom razmatra najbolje prakse Europske unije u prevenciji i reagiranju svih organizacija / institucija u sistemu zaštite i spašavanja u prekograničnom području, a za pružanje akcija spašavanja života
 4. Razvijene detaljne potrebe za obukom za upravljanje rizikom od katastrofa za spremnost i odgovor na prirodne katastrofe i katastrofe koje je izazvao čovjek
 5. Relevantni korisnici su postali certificirani treneri (predavači) u skladu sa smjernicama Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa i provedbom Sendai okvira
 6. Razvijena namjenska web stranica projekta, kao i drugi komunikacijski materijali, u skladu sa EU i ECHO Smjernicama za komunikaciju i vidljivost, radi informiranja javnosti o ciljevima projekta i redovitim postignućima projekta
 7. Osigurana standardna vidljivost EU kao donatora putem elektronskih i printanih materijala o projektnim vrijednostima i ranjivosti i otpornosti

Kada se govori o određenim elementima dodane vrijednosti, jasno je da je glavni cilj akcije prekogranični koncept inovacija, koji promoviše i potiče inovativni pristup u radu relevantnih aktera i njihovo umrežavanje. Projekat će intenzivno koristiti nove tehnologije u izgradnji kapaciteta, promociji, umrežavanju, pa čak i opremanju, što će biti prilika za multiplikaciju efekata.

Glavna logika intervencije koja stoji iza Projekta je jačanje prekograničnih kapaciteta koja se odnosi na spremnost i odgovor na prirodne katastrofe i katastrofe izazvane čovjekom, uključujući najbolje prakse Europske unije u prevenciji i odgovoru svih organizacija / institucija u Europi sustav zaštite i spašavanja u prekograničnom području, plus jačanje kapaciteta svih organizacije / institucija, što bi  dugoročno trebalo doprinijeti smanjenju ranjivosti, i povećati otpornost na prirodno i katastrofe izazvane čovjekom u prekograničnom području Tuzle i Sremske Mitrovice.

Relevantnost akcije za određene podsektore i oblasti se može vidjeti prije svega u kontektsu osnovnih pravnih akata koji se odnose na prevenciju i upravljanje rizikom od katastrofa i smanjenje rizika od katastrofa u BiH i Srbiji – Zakoni o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih katastrofa, i drugih relevantnih i strateških dokumenata za organiziranje i planiranje svih snaga uključenih u zaštitu i spašavanje u slučaju katastrofe ili veće nesreće, poput zakona o poplavama ili požaru. Posebni napori na usklađivanju Akcije tijekom procesa planiranja ulažu se u program EU za oporavak od poplava i Procjenu potreba EU za oporavkom na zapadnom Balkanu (EU, UN i Svjetska banka), kao i koordinirane inicijative UNDP-a za smanjenje rizika od katastrofa u BiH međusobnim povezivanjem upravljanja rizicima od katastrofa, povećanjem politike i zakonskih okvira za smanjenje rizika od katastrofa i provedbom mjera upravljanja rizicima od katastrofa i klime na svim nivoima vlasti radi zaštite građana).

Osim toga, projekat doprinosi mreži za izgradnju otpora u urbanim sredinama Jugoistočne Europe, čiji je glavni cilj “Primjena i prilagođavanje najboljih praksi smanjenja rizika od katastrofa kako bi se smanjili gubici i zaštitili ljudi, okoliš i imovina od katastrofa u jedinicama lokalnih samouprava”.

Projekat se djelom može smatrati nastavkom prethodnog projekta u Srbiji, gdje će se rezultati postignuti kroz projekt ERNOW (finansiran iz prvog poziva) nadopuniti, ojačati i postići dodatne koristi. Međutim, važnije je napomenuti da će se iskustvo (kao što je navedeno u aktivnostima) iz ovog projekta, bez troškova, prenijeti na sudionike u Tuzl. Projekat će jasno doprinijeti aktivnostima / rezultatima prethodnih akcija i razmotriti glavne zaključke / preporuke i naučene lekcije iz ERNOW-a, zatim provedbu IPA MB 2009-2013 projekata provedenih u području upravljanja rizicima od katastrofa, napravljena nedavnom tematskom ocjenom pretpristupne višekorisničke pomoći EU zapadnom Balkanu i Turskoj, uključujući potrebu za pojačavanjem savjetovanja sa relevantnim sudionicima, kao i važnost osiguranja da regionalni pristup donosi dodanu vrijednost razmatrane intervencije.

Finansije

Ukupna vrijednost projekta je 517,151.05 Eura, a u tabeli je dat pregled finansiranja projekta po partnerima:

Budžet projekta
(u Eurima)

Ukupno Grad Tuzla Vodoprivredno društvo “Sava” Sremska Mitrovica Crveni križ/krst Tuzla Ronilački klub Sremska Mitrovica
Ukupno po partnerima 517,151.05 238,685.14 197,708.60 57,608.31 23,149.00
Procentualno učešće u ukupnom finansiranju   46.15% 38.23% 11.14% 4.48%
Finansijsko učešće ugovornog organa   188,654.37 156,266.92 45,533.04 18,296.74
Vlastito učešće   50,030.77 41,441.68 12,075.27 4,852.26
Ukupno:   238,685.14 197,708.60 57,608.31 23,149.00

Partneri

Grad Tuzla, ZAVNOBIH-a 11, 75000 Tuzla, kojeg zastupa gradonačelnik Jasmin Imamović, kao vodeći partner
Crveni križ/krst grada Tuzla, Džafer Mahala 15, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina, kojeg zastupa Sead Hasić, sekretar
Vodoprivredno privredno društvo  „Sava“ d.o.o. Sremska Mitrovica, Promenada 13,22000 Sremska Mitrovica, Republika Srbija, koje zastupa Aleksandar Narandžić
Ronilački klub Sremska Mitrovica, Kralja Petra I 47115,22000 Sremska Mitrovica, Republika Srbija, kojeg zastupa Mladen Popović, predsjednik kluba

Osoblje

Projektno osoblje Grad Tuzla
Zajednički projektni menadžer Esmir Spahić (Stručna služba za poslove gradonačelnika, Odjeljenje za razvojno planiranje i upravljanje razvojem)
Koordinator na projektu: Vildana Demirović (Crveni križ/krst grada Tuzle)
Ekspert za krizne situacije u Tuzli: Miralem Mulać (Služba civilne zaštite grada Tuzle)
Finansijski i administrativni asistent projekta: Amra Spahić (Služba za budžet i finansije)
Svjetlana Kakeš: član projektnog tima (Stručna služba za poslove gradonačelnika, rukovodilac službe)

Projektno osoblje Sremska Mitrovica
Zajednički finansijski Menadžer, Zoran Radaković, RRA Srem
Koordinator projekta u Sremskoj Mitrovici, Aleksandar Narandžić, Vodovodno preduzeće “Sava” Sremska Mitrovica
Administrator projekta u Sremskoj Mitrovici, Milan Mirić, RRA Srem
Ekspert za krizne situacije u Sremskoj Mitrovici, Dragica Divljak, Sremska Mitrovica

Mladen Popović, Ronilački klub Sremska Mitrovica
Sead Hasić, sekretar Crvenog križa/krsta grada Tuzle

Posjetite nas na društvenim mrežama: